R.Gazete No: 30673

R.G. Tarihi: 1.2.2019

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE

BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 –28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinin "Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Sözleşme Değişikliği Sayısı" ve "Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre" tabloları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları veya gayrinakdi krediler beklenen zarar karşılıkları."

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tablodaki "Personel Giderleri" satırı yürürlükten kaldırılmış, "Faaliyet Kiralama Giderleri" satırı "TFRS 16 İstisnalarına İlişkin Kiralama Giderleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 –Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK 1, EK 2, EK 5 ve EK 6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eklerine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

-----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.034 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgededir.