R.Gazete No: 30686

R.G. Tarihi: 14.2.2019

 

Karar Sayısı:756

Karar Tarihi:13.2.2019

 

Ekli "Sivil Hava Meydanla, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 25/7/1997 tarihli ve 97/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla İçişleri Bakanınca görevlendirilecek Bakan Yardımcısının başkanlığında; Bakanlarınca görevlendirilecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutam, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel Müdürü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve İller İdaresi Genel Müdüründen oluşan "Merkez Güvenlik Kurulu" oluşturulur. Kurul 2 ayda bir veya gerekli hallerde daha sık toplanır."

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Mevzuatta, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 40 inci maddesinde düzenlenen Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu'na yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde düzenlenen Merkez Güvenlik Kurulu'na yapılmış sayılır."

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 40 inci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XIV/1918E.036 (Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı),

     

    XXX/2201E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.