R.Gazete No: 30677

R.G. Tarihi: 5.2.2019

 

Karar Sayısı:704

Karar Tarihi:4.2.2019

 

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR 1

 

MADDE 1 - 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına "pilot" ibaresinden önce gelmek üzere "Savunma Sanayii İcra Komitesince uygun bulunan araştırma-geliştirme projelerinde çalıştırılacaklar ile" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 - Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    DMM/0657D.050 (Devlet Memurları Mevzuatı) No.lu belgededir.