Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 96

30 Eylül 2021

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
30 Eylül 2021

84 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 1 ...
30 Eylül 2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Karar ile; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 Karar Sayısı: 4517 Karar Tarihi: 29.9.2021 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değ ...
30 Eylül 2021

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kald. Hk.


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYA ...
30 Eylül 2021

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
30 Eylül 2021

Bağ-Kur Sigortalılarının Hak ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Tebliği Seri No:1'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 15/7/1995 tarihli ve 22344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağ-Kur Sigortalılarının Hak ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Tebliği Seri No:1'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: BAĞ KUR SİGORTALILARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE İLGİLİ UYGULAMA TEBLİĞİ SERİ NO:1'İN YÜRÜRL ...
30 Eylül 2021

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYIL ...
30 Eylül 2021

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİ ...
30 Eylül 2021

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mera Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 Tarım ve Orman Bakanlığından: MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 31/7/1998 t ...
30 Eylül 2021

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.9.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31614 R.G. Tarihi: 30.9.2021 Türkiye İş Kurumundan: ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 28/6 ...