MEVZUATTAKİ SON
DEĞİŞİKLİKLER

R.Gazete No: 31914

R.G. Tarihi: 5.8.2022

 

Karar Sayısı: 5932

Karar Tarihi: 4.8.2022

 

19 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 6 Mayıs 2004 Tarihinde Bakü'de İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Revizyonu ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ek İdari Anlaşma"nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA 6 MAYIS 2004 TARİHİNDE BAKÜ'DE İMZALANAN

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ'NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN İDARİ

ANLAŞMA'NIN REVİZYONU İLE İLGİLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA EK İDARİ ANLAŞMA

 

Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti,

Azerbaycan Cumhuriyeti zorunlu sağlık sigortası alanında mevzuat değişikliklerim dikkate alarak,

aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

 

Madde 1

 

Taraflar arasında İdari Anlaşmanın V. Bölümünün 26. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Bu Anlaşmada belirtilen analık ve protez yardımları dışındaki diğer sağlık yardımlarıyla ilgili hükümler, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Hakkında Kanunu ile sigorta primlerinin toplanması tüm ülke halkına uygulandıktan sonra hayata geçirilir."

 

Madde 2

 

İşbu Ek İdari Anlaşma, Tarafların zorunlu olan iç hukuki prosedürlerini tamamladıklarına dair diplomatik kanallardan iletilen son yazılı bildirimin alındığı tarihi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer ve İdari Anlaşma yürürlükte kaldıkça geçerlidir.

Ek İdari Anlaşma 19 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da her iki metin eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Azerbaycan dillerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti                                                                                                     Azerbaycan Cumhuriyeti

Yetkili Makamı Adına                                                                                                   Yetkili Makamı Adına

...                                                                                                                                     ...

----------o----------

E-BÜLTEN