MEVZUATTAKİ SON
DEĞİŞİKLİKLER

R.Gazete No: 32369

R.G. Tarihi: 14.11.2023

 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

 

 

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ

TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

 

MADDE 1- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "tarafından" ibaresinden sonra gelmek üzere "birleşmenin ticaret siciline tescilinden bir yıl sonra" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "IV-A(10) grubu" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) B, B1, C, C1, D ve D1 grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını; E grubundakiler yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarının 1,15 katını geçmeyen yapım işlerini,"

 

MADDE 4Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "IV-A(10) grubu" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 5- Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

MADDE 6Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  GM/3194E.355 (Gayrimenkul Mevzuatı),

   

  VIII/3194E.331 (İmar Mevzuatı),

   

  B/1475E.847 (İş Hukuku Mevzuatı) ve

   

  XXX/5869E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

E-Bültenimizi İnceleyin

x