Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

08 Ağustos 2020

Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin YönetmelikR.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Nükleer Düzenleme Kurumundan: NÜKLEER TESİSLERİN VE NÜKLEER MADDELERİN EMNİYETİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Ka ...
08 Ağustos 2020

Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Millî Eğitim Bakanlığından: TÜRKİYE ÇOCUK ÇEVRE KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – ...
08 Ağustos 2020

Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında YönetmelikR.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
08 Ağustos 2020

Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – ...
08 Ağustos 2020

Veri Paylaşımı Kurulu YönetmeliğiR.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 İçişleri Bakanlığından: VERİ PAYLAŞIMI KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
08 Ağustos 2020

Resmî Gazetede Yayımlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları; Meclisin Yaptığı Seçimlerin Sonuçları; Başkanlık Divanı Kararları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANACAK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARARLARI; MECLİSİN YAPTIĞI SEÇİMLER ...
08 Ağustos 2020

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI ...
08 Ağustos 2020

6802 s. Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hk. Kararda Değ.(Karar Sayısı: 2834)R.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Karar Sayısı: 2834 Karar Tarihi: 7.8.2020 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muamelel ...
07 Ağustos 2020

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


7.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31206 R.G. Tarihi: 7.8.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DE ...
07 Ağustos 2020

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14)


7.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 7/4/2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31206 R.G. Tarihi: 7.8.2020 Ticaret Bakanlığından: LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7)'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/ ...