Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

20 Ocak 2017

K.2016/9715 (KKTC ve Yurtdışı Gündelikleri (2017))


20.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar yayımlandı
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR İLE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR Karar No. 2016/9715 R.Gazete No. 29954 Kara ...
20 Ocak 2017

Bazı Sanayi Ürünlerinin İth. Tarife Kontenjanı Uyg. Hk.


20.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, Bu Tebliğin amacı, 7/11/2016 tarihli ve 2016/9513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1'inde Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 29954 R.G. Tarihi: 20.1.2017 Ekonomi Bakanlığından: ...
20 Ocak 2017

Verimlilik Proje Ödülleri Yönetmeliğinde Değişiklik


20.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile, 21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 29954 R.G. Tarihi: 20.1.2017 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ...
20 Ocak 2017

K.2016/9728 (Sigorta Primi Alt Sınırı İlave Puan Uyg. Değ.)


20.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile, 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararda değişiklik yapılmıştır.
Karar No. 2016/9728 R.Gazete No. 29954 Karar Tarihi: 29.12.2016 R.G. Tarihi: 20.1.2017 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesi ...
20 Ocak 2017

Çek Defterlerinin Şekil ve Esasları Hk. Teb. Değ.


20.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'inde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 29954 R.G. Tarihi: 20.1.2017 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ...
20 Ocak 2017

Reçineden Elde Edilen Katalizör İth. Tarife Kontj. Hk.


20.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 7/11/2016 tarihli ve 2016/9513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 29954 R.G. Tarihi: 20.1.2017 Ekonomi Bakanlığından: ...
19 Ocak 2017

TFRS 9 - Finansal Araçlar (No:55)


19.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğin amacı; Ek'inde yer alan Finansal Araçlar Standardı (TFRS 9)'nın yürürlüğe konulmasıdır.
R.Gazete No: 29953 (Mük.) R.G. Tarihi: 19.1.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ...
19 Ocak 2017

Kamuda İlave Tediye Tarihleri 2017


19.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlandı.
6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2017 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR Karar No. 2017/9749 R.Gaz ...
19 Ocak 2017

Müdafi Avukatların Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik


19.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile, 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 29953 R.G. Tarihi: 19.1.2017 Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: ...
18 Ocak 2017

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yön. Değ.


18.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 10/3/2003 tarihli ve 25044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 29952 R.G. Tarihi: 18.1.2017 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik ...