Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

18 Temmuz 2019

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı


18.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08.03.2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı ile; belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan 'süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart' hükmünün, belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere geçerli olduğuna karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30835 R.G. Tarihi: 18.7.2019 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI Esas No : 2017/10 Karar No : 2019/1 Kara ...
17 Temmuz 2019

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ


17.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 18.3.2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, tasarım ve inşa edilecek binalarla ilgili olarak ruhsatlandırma hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30834 R.G. Tarihi: 17.7.2019 İçişleri Bakanlığı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)' ndan : TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK BİNALARLA ...
17 Temmuz 2019

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2017/33, K: 2019/20 Sayılı Kararı


17.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10.4.2019 Tarihli ve E: 2017/33, K: 2019/20 Sayılı Kararı ile 2457 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI R.Gazete No: 30834 R.G. Tarihi: 17.7.2019 Anayasa Mahkemesi Ba şkanlığından: Esas Say ısı : 2017/33 Karar Sayısı : 2019/20 Karar Ta ...
16 Temmuz 2019

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


16.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 22.3.2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30833 R.G. Tarihi: 16.7.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 M ...
16 Temmuz 2019

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ


16.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde yer alan gayrisafi gelirin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30833 R.G. Tarihi: 16.7.2019 Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNDE YER ALAN GAYRİSAFİ GELİRİN TESPİTİNE İ ...
15 Temmuz 2019

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (Kanun No: 7183)


15.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanunun amacı; Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN R.Gazete No: 30832 R.G. Tarihi: 15.7.2019 Kanun No. 7183 Kabul Tarihi: 11/7/2019 BİRİNCİ BÖLÜM ...
13 Temmuz 2019

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 14.7.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30830 R.G. Tarihi: 13.7.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA ...
13 Temmuz 2019

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54)


13.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 29.5.2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30830 R.G. Tarihi: 13.7.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008 32/35)'DE DEĞİŞİ ...
13 Temmuz 2019

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 14.3.2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30830 R.G. Tarihi: 13.7.2019 Spor Toto Teşkilat Başkanlığından: SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İSİM HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
13 Temmuz 2019

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 7.3.2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30830 R.G. Tarihi: 13.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE ...