Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

27 Şubat 2017

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde DeğişiklikR.Gazete No: 29992 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.2.2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ...
25 Şubat 2017

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği


25.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı, dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanılmasına, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine, giderleştirilmesine, muhasebeleştirilmesine, denetimine ve özel hesabın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 29990 R.G. Tarihi: 25.2.2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ...
25 Şubat 2017

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar Hk. Tebliğde Değ.


25.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 29990 R.G. Tarihi: 25.2.2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ...
25 Şubat 2017

5580 s. Kanun Kapsamında Leh. İrtifak Hk. Tesis Ed. Hk. Yön.


25.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmüne göre, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve aynı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca dönüşüm programına dâhil olmak suretiyle 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelerden Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi için Millî Eğitim Bakanlığına müracaat eden ve müracaatları bu Bakanlık tarafından uygun görülenler lehine Hazine taşınmazları üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla yirmi beş yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesine, mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazların üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçalarının bu maddede belirtilen dershanelere eğitim öğretim amacıyla kullanılmak üzere on yıl süreyle kiralanmasına ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) Sayılı Cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelere ait olan taşınmazların da Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine aynı şekilde değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 29990 R.G. Tarihi: 25.2.2017 Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: ...
25 Şubat 2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017/5İ)


25.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı "poliesterlerden kısmen çekimli iplik" ürününün ithalatına ilişkin olarak önlemin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 29990 R.G. Tarihi: 25.2.2017 Ekonomi Bakanlığından: ...
25 Şubat 2017

TMMOB Şehir Plancılığı Hizm. En Az Ücret Yönetmeliğinde Değ.


25.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 29990 R.G. Tarihi: 25.2.2017 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odasından: ...
24 Şubat 2017

Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar Grup Muaf. Teb.


24.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı motorlu taşıtlar sektöründeki dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşullarını belirlemektir.
R.Gazete No: 29989 R.G. Tarihi: 24.2.2017 Rekabet Kurumundan: ...
24 Şubat 2017

AYMK Bireysel Başvuru No: 2014/10857ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI Başvuru No.: 2014/10857 Karar Tarihi: 11.1.2017 R.G. Tarihi: 24.2.2017 R.G. No. : 29989 BİRİN ...
24 Şubat 2017

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik


24.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 29989 R.G. Tarihi: 24.2.2017 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ...
24 Şubat 2017

K.2017/9901 (Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatl. Dair Karar)


24.2.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2017/9901 sayılı bu Kararın amacı; Sağlık Bakanlığı, 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince beşeri tıbbi ürünlerin tüketiciye uygun şartlarda ulaşmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alarak azami fiyatları belirler. Ruhsat ya da başvuru sahiplerinin bu Karara uygun olarak fiyat talep edebilmesidir.
Karar No. 2017/9901 R.Gazete No. 29989 Karar Tarihi: 6.2.2017 R.G. Tarihi: 24.2.2017 Ekli "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe kon ...