Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

21 Mart 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hk.Teb. (2018/11)


21.3.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/11 sayılı bu Tebliğin amacı, Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "akrilik veya modakrilik olanlar" ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30367 R.G. Tarihi: 21.3.2018 Ekonomi Bakanlığından: ...
21 Mart 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493)


21.3.2018 tarihinde yayımlanan 493 sayılı bu Tebliğin amaç ve kapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi oluşturmaktadır.
R.Gazete No: 30367 R.G. Tarihi: 21.3.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: ...
20 Mart 2018

İtlalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hk. Teb. (2018/10)


20.3.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/10 sayılı bu Tebliğin amacı, Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan "akrilik veya modakrilik olanlar" ithalatına ilişkin olarak sübvansiyon soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30366 R.G. Tarihi: 20.3.2018 Ekonomi Bakanlığından: ...
20 Mart 2018

4721 s. Kanun Hk. Anayasa Mahkemesi KararıANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas No.: 2017/130 Karar No.: 2017/165 Karar Tarihi: 29.11.2017 R.G. Tarihi: 20.3.2018 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: Edirne 1. Asliye Hukuk ...
18 Mart 2018

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği


18.3.2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.
R.Gazete No: 30364(Mük.) R.G. Tarihi: 18.3.2018 ...
18 Mart 2018

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hk. Teb. (2018/2)


18.3.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/2 sayılı bu Tebliğ ile, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2018 yılında yürütülecek yetkilendirme sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 25/12/2017 tarihli ve 2017/06 sayılı kararı ile ekteki şekilde yeniden belirlenmiştir.
R.Gazete No: 30364 R.G. Tarihi: 18.3.2018 ...
18 Mart 2018

K.2018/11275 (Türkiye Deprem Tehlike Haritası Hk. Karar)Karar No. 2018/11275 R.Gazete No: 30364(Mük.) Karar Tarihi: 22.1.2018 R.G. Tarihi: 18.3.2018 Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve parametre değerleri hakkındaki ekli ...
16 Mart 2018

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yap. Hk.


16.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11208 sayılı Yönetmelik ile; 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
Karar No. 2018/11208 R.Gazete No: 30362 Karar Tarihi: 8.1.2018 R.G. Tarihi: 16.3.2018 Ekli "Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i ...
16 Mart 2018

K.2018/11461 (Radyo ve TV'den Alınacak Bandrol Ücr. Değ.)Karar No. 2018/11461 R.Gazete No: 30362 Karar Tarihi: 19.2.2018 R.G. Tarihi: 16.3.2018 Ekli "3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca ...
16 Mart 2018

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değ.


16.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11277 sayılı bu Yönetmelik ile, 20.02.2017 tarhli ve 2017/10090 sayılı Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklikler yapılmıştır.
Karar No. 2018/11277 R.Gazete No: 30362 Karar Tarihi: 22.1.2018 R.G. Tarihi: 16.3.2018 Ekli "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai ...