Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

06 Kasım 2019

Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6.11.2004 tarihli ve 25635 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30940 R.G. Tarihi: 6.11.2019 Türk Standardları Enstitüsünden: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ORGANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
05 Kasım 2019

Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik


5.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 30939 R.G. Tarihi: 5.11.2019 İçişleri Bakanlığından: TERÖR SUÇLARININ ORTAYA ÇIKARILMASINA VEYA DELİLLERİN ELE GEÇİRİLMESİNE YA DA SUÇ FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YAR ...
02 Kasım 2019

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği


2.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, yarışmalara ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30936 R.G. Tarihi: 2.11.2019 Gençlik ve Spor Bakanlığından: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
02 Kasım 2019

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


2.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4.3.2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30936 R.G. Tarihi: 2.11.2019 Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 M ...
02 Kasım 2019

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)


2.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 11.7.2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30936 R.G. Tarihi: 2.11.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM ...
02 Kasım 2019

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


2.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2.11.2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30936 R.G. Tarihi: 2.11.2019 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANI ...
31 Ekim 2019

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1.5.1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30934 R.G. Tarihi: 31.10.2019 İçişleri Bakanlığından: FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
31 Ekim 2019

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/28)


31.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 30.12.2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30934 R.G. Tarihi: 31.10.2019 Ticaret Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE ...
31 Ekim 2019

Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2016/205, K: 2019/63 Sayılı Kararı


31.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2016/205, K: 2019/63 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Esas Sayısı :2016/205 Karar Sayısı :2019/63 Karar Tarihi:24/7/2019 R.G. Tarih Sayı:31.10.2019 – 30934 ...
31 Ekim 2019

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/120T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/120 Konusu : Elektronik defter (e Defter) uygulamasına dâhil olanla ...