Makaleler


2023 Yılında Geçici Görevlendirilen Memurun Harcırahı ve Konaklama Bedeli


OKTAY ÇAMDELEN - DMO BAŞMÜFETTİŞ - 01 Şubat 2023

Özet

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen gündelik ve konaklama bedelleri 7394 sayılı Kanun ve 7414 sayılı Kanunla arttırılmış olup, son olarak 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H Cetveli yayımlanmış ve geçici görevlendirmelerde kurumlarınca karşılanacak günlük konaklama bedelleri ile gündelikler yeniden belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Harcırah, yevmiye, konaklama bedeli, geçici görev.

1.  Giriş

Bilindiği üzere, geçici görevlendirilen memura ödenecek gündelik ve konaklama bedelleri; öncelikle 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu1 ile belirlendikten sonra, 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un eki H Cetveli ile 07.07.2022 tarihinden geçerli (konaklama bellerinde artış yapılmaksızın) gündeliklerde artış yapılmış ve 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’yla da 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçici görev kapsamında ödenebilecek konaklama bedelleri arttırılmıştı. Söz konusu düzenlemeler, 2022 yılı Bütçe Kanunu’na ekli H Cetvelinde yapıldığından 2022 yılı için geçerli olup, en son yayımlanan 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu2 ile geçici göre ilişkin H Cetvelinde yeni yılda uygulanacak gündelikler belirlenmiş ve makalemizde de hem 2022 yılı hem de 2023 yıllarındaki gündelikler ve konaklama bedellerine yer verilmiştir.

2.  Konuya İlişkin Mevzuat Hükümleri

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanan geçici görev gündelikleri, 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un3 eki H Cetveli ile 07.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

 • aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar açısından yevmiye tutarı  63,00 TL’den 102,00  TL’ye,
 • aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar açısından yevmiye tutarı 62,00 TL’den 100,00 TL’ye çıkarılmıştır. Ancak söz konusu cetvelin dipnotunda, “b fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında 17.12.2021 tarih ve 7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu’na bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin 8.4.2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı, d fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında 17.12.2021 tarih ve 7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin ilk 10 günü için 7394 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için %95’i, müteakip 90 günü için gündeliklerin %75’i esas alınır.” denilmiş ve yatacak yer temini için ödenecek tutarın belirlenmesinde ise 7414 sayılı Kanun ile güncellenen gündeliklerin değil de 7344 sayılı Kanun’da yer alan gündeliklerin esas alınacağı hüküm altına alındığından konaklama bedelinde bir artışa gidilmemişti.4

En son olarak, 2023 yılında uygulanacak harcırah tutarları 2023 yılı Bütçe Kanunu’na eki H Cetveli ile yeniden belirlenmiş olup,

 • aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar açısından yevmiye tutarı 102,00 TL’den %99,02 oranında artış yapılarak 203,00 TL’ye,
 • aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar açısından yevmiye tutarı 100,00 TL’den %100 oranında artış yapılarak 200,00 TL’ye çıkarılmıştır. Teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma ile görevlendirilen denetim personelinin gündelikleri ise, (167,70 TL’den) 306,80 TL olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı” başlıklı 33 üncü maddesine, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un5 4’üncü maddesiyle (d) fıkrası eklenmiş olup, söz konusu fıkrada, “…Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ((b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. ” hükmünde geçen “her defasında on gün ile sınırlı olmak …” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 25.11.2015 tarihli Kararı6 ile iptal edilmesini müteakip 2016 yılı ve sonraki yıllara (en son yayımlanan 2023 yılına ait) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na7 ekli H Cetvelinin dipnotunda, “6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” denilerek, teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma ile görevlendirilen denetim personeli hâricindeki diğer kamu görevlilerine yurt içi geçici görevi nedeniyle ödenebilecek konaklama bedeline ilişkin yeni düzenleme yapılmış olup, denetim personeli dışındaki kamu görevlilerinin 10 günü aşan yurt içi geçici görevlendirmelerde, konaklama bedeli olarak;

- Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı,

- Görevlendirmenin ilk 10 gününü takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 miktarı,

- Görevlendirmenin 90 gününü aşan günleri için ise gündeliklerinin %40 miktarı ödenmesi hükme bağlanmıştır.8 Geçici görev kapsamında ödenecek olan konaklama bedelleri 2022 yılı Bütçe Kanunu’na ekli H Cetvelinde belirlendikten sonra, 7394 sayılı9 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2’nci maddesinde, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin “I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)” başlıklı bölümünün dipnot kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı” ibareleri “%180 artırımlı miktarı” şeklinde, “%50’si” ibaresi “%95’i” şeklinde, “%40’ı” ibaresi “%75’i” şeklinde uygulanır.” denilmek suretiyle 15.04.2022 tarihinden itibaren konaklama bedellerinin artırılması yoluna gidilmiştir. Böylelikle, 15.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olan konaklama bedeli;

A) Aylık/Kadro derecesi 1-4 olanlar (yevmiye tutarı 63,00 TL)açısından;

- Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %180 artırımlı miktarı olan 176,40 TL,

- Takip eden 80 gün için gündeliğinin %95’i olan 59,85 TL,

- Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün %75’i olan 31,50 TL,

B-)Aylık/Kadro derecesi 5-15 olanlar (yevmiye tutarı 62,00 TL)açısından;

- Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %180 artırımlı miktarı olan 173,60 TL,

- Takip eden 80 gün için gündeliğinin %95’i olan 58,90 TL,

- Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün (6245 sayılı Kanunun “Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre” başlıklı 42’nci maddesi gereğince 2/3’ünün ödenmesi gerektiğinden) %75’i olan 31,00 TL tutarında ödenebilmesine imkan sağlanmıştı.

En son 2023 yılında uygulanacak harcırah tutarları 2023 yılı Bütçe Kanunu’na eki H Cetveli ile yeniden belirlenmiş ve H Cetvelinin dipnotunda konaklama bedeline ilişkin “6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” denildiğinden, 01.01.2023 tarihinden itibaren günlük konaklama bedelleri;

A) Aylık/Kadro derecesi 1-4 olanlar (yevmiye tutarı 203,00 TL)açısından;

- Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin % 50 artırımlı 304,50 TL,

- Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50’si 101,50 TL,

- Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün %40’ı 54,13 TL,

B-)Aylık/Kadro derecesi 5-15 olanlar (yevmiye tutarı 200,00 TL)açısından;

- Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50 artırımlı 300,00 TL,

- Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50’si 100,00 TL,

- Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün (6245 sayılı Kanunun “Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre” başlıklı 42’nci maddesi gereğince 2/3’ünün ödenmesi gerektiğinden) %40’ı 53,33 TL

olarak güncellenmiştir. 2022 ve 2023 yıllarını tablo şeklinde aşağıda gösterilmiş olup, konaklama bedelleri 2022 yılı Ocak ayına göre yaklaşık %222 oranında, 07.07.2022 tarihine göre ise yaklaşık %73 oranında artış yapılmıştır

3.  Sonuç

Geçici görevlendirmelerde ödenecek gündelikler ve konaklama bedelleri her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli H Cetveli ile belirlenmekte olup, 2022 yılında öncelikle konaklama bedelleri 7394 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesi ile 15.04.2022 tarihinden itibaren arttırılmış ve daha sonra da 7414 sayılı Kanun ile 07.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere gündeliklerde artış yapılmıştır. En son yayımlanan 2023 yılı Bütçe Kanunu’na eki H Cetveli ile gündelikler yeniden belirlenmiş olup,

- Aylık/Kadro derecesi 1-4 olanlar açısından yevmiye tutarı 102,00 TL’den %99,02 oranında artış yapılarak 203,00 TL’ye,

- Aylık/Kadro derecesi 5-15 olanlar açısından yevmiye tutarı 100,00 TL’den %100 oranında artış yapılarak 200,00 TL’ye

-Teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma ile görevlendirilen denetim personelinin gündelikleri ise, 167,70 TL’den 306,80 TL’ye çıkartılmıştır.

Bu tutarlar esas alınarak, görevlendirmenin ilk 10 günü için aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 304,50 TL ve aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar açısından 300,00 TL üzerinden konaklama bedeli ödenebilecektir. Teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma ile görevlendirilen denetim personelinin konaklama bedelleri ise on günlük sınırlama olmaksızın günlük 460,20 TL’ye çıkarılmıştır.

Kaynakça

 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 • 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
 • 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
 • 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • Anayasa Mahkemesinin 25.11.2015 tarihli ve Esas No: 2015/13, Karar No: 2015/108 sayılı Kararı

E-Bültenimizi İnceleyin