Haberler

Adet: 307

25 Şubat 2020

4 Bin 500 Günle Kıdem Tazminatı


Kıdem tazminatı, şüphesiz çalışma hayatında en fazla tartışma ve araştırma konusu olan konudur desek abartmış olmayız. Bu nedenledir ki, hem okurlarımızdan gelen sorular ve hem de yazılarımızda sıklıkla kıdem tazminatı konusunu ele alıyorum.
20 Şubat 2020

7221 Sayılı Kanun ile Değerli Konut Vergisinde Değişiklikler Yapıldı


20.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:
10 Şubat 2020

Yıllık Beyanname Verecekler İçin Dokümantasyon Zamanı


Yılık beyanname verme dönemi yaklaşıyor. Gelir vergisi mükellefleri Mart ayında, kurumlar vergisi mükellefleri ise Nisan ayında 2019 yılına ilişkin yıllık beyannamelerini verecekler. Gerek beyanname ekinde verilecek dokümanlar gerekse de beyan döneminden sonra belirli bir süre içinde verilecek belgelerin hazırlanması zaman alabilir. Bu nedenle hazırlıkları bir an önce yapmakta yarar var. Dönem sonu işlemleri, dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesi, genel kurul hazırlıkları derken, çok sayıda iş ve işlemle uğraşanlar, ikinci planda kalan dokümantasyon işlerini atlayabilirler diye düşünerek, birkaç hatırlatma yapmak istedim.
06 Şubat 2020

Değerli Konut Vergisinde Erteleme mi, Değişiklik mi?


İki ay olmadı yasa çıkalı, 7 Aralıkta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı... Mürekkebi kurumadan tartışılmaya başlandı... Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden (TKGM) mülk sahiplerine hızlıca değer tespit evrakları da gönderildi. Tepkilerin ardından, Cumhurbaşkanlığınca yasanın yeniden değerlendirileceği açıklandı.
05 Şubat 2020

Limited Ortaklık Ortağı İflas Ettirilebilir mi?


Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, “cebri icra” denir. Cebri icra iki türlüdür. Birincisi ferdi icra, diğeri de toplu icra, yani iflastır.
28 Ocak 2020

Ticari Kazançlarda Binek Otomobili Amortisman ve Giderlerine Getirilen Sınırlamalar


Mevcut uygulamada, işletme aktifine kayıtlı olup kazancın elde edilmesinde kullanılan binek otomobillerin, amortismanı başta olmak üzere bütün giderleri (motorlu taşıtlar vergisi hariç) kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmekteydi. Ancak, 7194 sayılı Yasayla yapılan düzenlemeler ile anılan giderlerin kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasına sınırlamalar getirilmiştir. Keza, 310 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile bu sınırlandırmalar arasında yer alan tutarların bir kısmında yeniden değerleme oranında artışlar yapılmıştır.
16 Ocak 2020

Değerli Konut Vergisi’nin Belirsizlik Dünyasında Açıklama Beklentisi


Bilindiği gibi 7.12.2019 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “değerli konutlar vergisi” ihdas edilmişti.
16 Ocak 2020

VUK’a Göre Defter ve Belgelerin Saklanma Süreleri ve Özellikli Durumlar


509 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile birlikte ticari ve mesleki faaliyette bulunan vergi mükelleflerinin önemli bir kısmı elektronik defter tutmak ve elektronik belge düzenleme zorunluğu kapsamına girmiştir. Kapsama girmeyenler eskiden olduğu gibi defter tutacak ve kağıt belge düzenleyeceklerdir. Elektronik defter ve belgelerin saklanmasında bazı farklılıklar olmakla birlikte defter ve belgelerin muhafaza edilmesi gereken süreler farklı değildir.
31 Aralık 2019

Veraset Vergisi’nde 2020 İstisnaları ve Tarife


Servet transferinden alınan Veraset ve İntikal Vergisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa 12.4.1926'da yayınlanarak yürürlüğe giren "Veraset ve İntikal Vergisi Hakkında Kanun" ile Türk vergi sistemi içindeki yerini almıştır. 15.6.1959'da yayınlanarak yürürlüğe giren 7338 sayılı "Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu" ile de yerini sağlamlamıştır.
27 Aralık 2019

VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru


Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından; 27.12.2019 tarihinde, VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında 2019/387 No'lu Karara ilişkin Duyuru yayınlanmıştır.
16 Aralık 2019

Değerli Konut Vergisi Uygulamasında Tereddüt Yaratan Önemli Konular


Olurdu, olmazdı; yasalaşırdı, yasalaşmazdı derken 7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Torba Yasa ile hayatımıza giren Değerli Konut Vergisi, üzerinden henüz bir hafta dahi geçmeden konut sahiplerine yapılan değerleme tebligatları ile heyecan yaratmaya başladı bile.
11 Aralık 2019

Genel olarak 7194 Sayılı Kanun


Önce yasalaşan ancak Cumhurbaşkanı tarafından bir maddesi yeniden görüşülmek üzere Meclise geri gönderilen kanun teklifi nihayet 7194 sayılı Kanun olarak yasalaştı. Kanunun ismi “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.” Yaygın kullanımıyla 7194 sayılı Torba Kanun.
10 Aralık 2019

Yeni kanunda ne, ne zaman yürürlüğe giriyor?


“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, önce 7193 sayı ile kanunlaştı, Cumhurbaşkanı’na imzaya gitti, geri döndü ve 7194 Kanun numarası ile tekrar kabul edildi ve nihayet 7 Aralık günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak hukuk aleminde yerini aldı.
09 Aralık 2019

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişilik


7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan önemli düzenlemelerden bazılarına ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:
05 Aralık 2019

E-İrsaliye ile Hayatımızda Neler Değişecek?


Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi. 2012 yılından itibaren hayatımıza giren e-Fatura, e-Defter, e-Bilet gibi elektronik dönüşüm uygulamalarına 2017 yılında gönüllü olarak kullanılması başlayan e-İrsaliye uygulaması 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu olarak kullanılacaktır.
22 Kasım 2019

Gelir Vergisinin Yeni Tarifesi ve Ücretliler


TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine başlanılmış ve bu hafta tamamen kabul edilmesi beklenen “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile üç yeni vergi getirildiğinden daha önceki yazılarımda bahsetmiş ve bu vergiler irdelemiştim. Bu yazımda da söz konusu Teklifle oluşan yeni Gelir Vergisi Tarifesini aktararak ücretlilerin beyanname yükümlülüklerinde oluşan yenilikleri aktarmaya çalışacağım.
07 Ağustos 2019

Süt İzni Toplu Kullanılabilir Mi?


Kadınlar için çalışma hayatı içinde anne olmak ve aynı zamanda iş hayatının içinde varlığını sürdürebilmek oldukça güç bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kadınların istihdam da kalmasını ve aynı zamanda aile kurup sağlıklı bir sosyal hayatında var olması için bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlardan biri gebe çalışanların süt iznidir.
18 Temmuz 2019

Aranmayan Kâr Payları Hazineye Yatmayıp Gelir Yazılacak


Anayasa Mahkemesi, Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin başvuruşu (daha önce usul yönünden 2018/45 sayılı kararı ile reddettiği başvurusunun usulî eksiklikler giderilerek yinelenmesi) üzerine verdiği E.2018/136 K.2019/21 sayi ve 10.4.2019 tarihli Kararı ile 12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı “Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında”ki 4 maddelik Kanunu iptal etti. Söz konusu iptal kararı 20.6.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
09 Temmuz 2019

Mali Tatilde SGK Bildirimlerine Dikkat


Mali meslek mensupları (yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci veya mali müşavirler) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yılın tüm zamanlarında çalışmaktadırlar. Dolayısıyla dinlenme ihtiyacından mahrum kalmamaları için mali tatil uygulaması yapılmaktadır.
05 Temmuz 2019

2019 Temmuz-Aralık Döneminde Uygulanacak Bazı Rakamsal Had ve Tutarlar Belli Oldu


1.7.2019-31.12.2019 İçin Uygulanacak Olan Bazı Rakamsal Had ve Tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 4.7.2019 Tarihli Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.