Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

14 Kasım 2019

Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme YönetmeliğiR.Gazete No: 30948 R.G. Tarihi: 14.11.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: DEMİRYOLU KAZALARINI VE OLAYLARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ...
14 Kasım 2019

Fikri Mülkiyet Akademisi YönetmeliğiR.Gazete No: 30948 R.G. Tarihi: 14.11.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumundan: FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MA ...
14 Kasım 2019

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/53)R.Gazete No: 30948 R.G. Tarihi: 14.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMA ...
14 Kasım 2019

Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (No: 2019/51)R.Gazete No: 30948 R.G. Tarihi: 14.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLAR İLE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO ...
14 Kasım 2019

Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yön. Değ.R.Gazete No: 30948 R.G. Tarihi: 14.11.2019 Millî Savunma Bakanlığından: ER VE ERBAŞ SINIFINDAN ASKERİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÖZEL SINAVLARI VE BELGE VERME İŞLEMLERİNİN USULÜ VE BU ...
13 Kasım 2019

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/105, K: 2019/71 Sayılı Kararı


13.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/105, K: 2019/71 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30947 R.G. Tarihi: 13.11.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı:2018/105 Karar Sayısı:2019/71 Karar Tarihi: 19/9/2019 ...
13 Kasım 2019

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30947 R.G. Tarihi: 13.11.2019 Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 25 ...
13 Kasım 2019

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1807)


13.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30947 R.G. Tarihi: 13.11.2019 Karar Sayısı: 1807 Karar Tarihi: 12.11.2019 Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair E ...
13 Kasım 2019

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 1T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 1 Konusu :Katma ...
12 Kasım 2019

Vergi Konseyi Yönetmeliği


12.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 30946 R.G. Tarihi: 12.11.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve ...