Makaleler


Panelvan Tarzı Taşıtlarda KDV İndirimi ve MTV


GÜRAY AKBAL - VERGİ MÜFETTİŞİ - 26 Kasım 2015

 

MDERGI/8785A.027

(Aralık 2015 Sayı 144)

 

PANELVAN TARZI TAŞITLARDA KDV İNDİRİMİ VE MTV'NİN DURUMU

 

Güray AKBAL

Vergi Müfettiş Yardımcısı

 

 

Özet

 

3065 sayılı KDV Kanunu'nun 30/b maddesinde, "faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği" hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince envanterlerine binek oto alarak kaydeden mükellefler bu araçlara ilişkin KDV'yi ancak doğrudan bu araçları işletirlerse indirim konusu yapabilirler. Bunun dışında envantere kaydettikleri binek otolara ilişkin KDV'yi indirim konusu yapamayıp, duruma göre maliyet veya gider olarak yazabilmektedirler. Panelvan tarzı araçların edinimindeki KDV nin de bu açıdan nasıl yorumlanacağı vergi kanunları ve diğer yasal mevzuat gereğince özellik arz etmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Binek otomobil, KDV indirimi, panelvan tarzı araçlar.

 

1. Giriş

 

Günümüzde şahıs ve sermaye şirketleri üretim, pazarlama, satış,  idari, lojistik vb. bir çok açıdan binek oto ve panelvan tarzı araçları işletme envanterlerine alarak bu araçlardan yararlanmaktadırlar. Özellikle işletmeler pazarlama elemanlarının seyahat etmesi, müşterilere ulaşması için bazen 84.03 GTİP numarasında kayıtlı binek oto tercih ederken, bazen yine 87.03 GTİP numarasında yazılı Panelvan tarzı araçları bu gerekçelerle kullanmaktadırlar. İşte bu noktada Vergi Kanunlarının Binek Oto ile Ticari araçlar arasındaki vergilendirme tekniği özellik arz etmektedir. İşletmelerin çoğu artık bu iki çeşit araçtan vergilendirmede hangisi kendileri açısından daha çok vergi avantajı sağlıyorsa o araçları tercih edip, aynı işi yapmaktadırlar. Piyasada her ne kadar bu panelvan tarzı araçlar doğrudan ticari araç olarak bilinse de, mükellefler açısından bu şekilde algılansa da özellikle 2005 yılında yayımlanan 8 Sayılı Gümrük Genel Tebliği ile bu konuda farklar ortaya çıkmış olup mevzuat bu çerçevede şekillendirilmeye çalışılmıştır.

 

 

Piyasada vergi mükelleflerinin çoğunluğunda iktisap ettikleri binek oto klasmanındaki panelvan tipi hafif ticari araçların (Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter) iktisabında yüklenilen KDV nin doğrudan söz konusu araçların fiziksel özellik ve kullanım şekillerine bakılmaksızın doğrudan binek oto olarak değerlendirmeyip doğrudan indirim konusu yapıldığı bilinmektedir. Panelvan tarzı bu tip araçların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketi tarafından her yıl ilan edilen sıfır araç bedellerinin (2010-2015 yılları arası) ortalama olarak 30.000 TL ile 50.000 TL arasında olduğunu düşünürsek % 18 KDV oranı üzerinden indirim konusu yapılan KDV tutarının da azımsanmayacak bir büyüklükte olduğu ortaya çıkmaktadır. Piyasada ticari faaliyette bulunan çoğu mükellefin aynı şeklide bu tür araçları çokça tercih ettiği, bu araçları binek oto kullanım şekil ve amacından farklı kullanmadıkları ve bu tarz araçları edinim sebebinin de esasen KDV indiriminden yaralanmak olduğu bilinmektedir.

 

 

Söz konusu araçların şeklinin ve kullanım tarzının KDV'nin indirim konusunda mükelleflerin nasıl hareket edeceğine ilişkin açıklamalar Gümrük Mevzuatı ve Vergi Kanunlarında yer almaktadır.

 

 

Bu mevzuata uymayan mükelleflerin çokluğu ve bu konunun tam olarak mükellefler ve Vergi Daireleri tarafından kavranamaması neticesinde birçok mükellef KDV tutarını bu tarzda olan araçların şekil ve kullanım tarzına dikkat etmeden doğrudan indirim konusu yapmaktadır. Bu da KDV açısından yüksek miktarda vergi kaybına yol açmaktadır.

 

2.Yasal Mevzuat ve Yapılan Tespitler

 

3065 sayılı KDV Kanununun 30. maddesinde;

 

"Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:

 

b) (3297 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değişen bent) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi," açıklamalarına yer verilmiştir.

 

 

Bununla birlikte 54 sayılı KDV sirkülerinde aşağıda yer alan açıklamalara yer verilmiştir.

 

 

"87.03 pozisyonunda yer alan eşyaların tanımına ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) de açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

 

 

Buna göre;

 

 

1) 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 

87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi "çok amaçlı araçları" kapsamaktadır.

 

 

4) Birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar 87.03 pozisyonu "Armonize Sistem İzahnamesinde" verilen göstergeleri karşılamalıdır. Ancak, arka kısımda güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları ve bağlantı elemanlarının bulunmadığı birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar, yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmasın 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar."  

 

 

8 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde de söz konusu araçların fiziksel özellikleri belirtilmiş olup 87.03 ile 87.04 GTİP numaralarından hangisine tabi olduğu açıklanmıştır.

 

 

Söz konusu tebliğde bu araçlar hakkında yer alan belirleme aşağıda yer almaktadır.

tablo içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

Pratikte binek otomobillerin ve panelvan tipi hafif ticari araçların (Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter) KDV yönünden vergilendirilmesinde tereddüde düşülmektedir. Bu  araçlar (panelvan tipi hafif ticari araçlar), 21.07.2005 tarihine kadar alındığında yüklenilen % 18 oranındaki KDV'nin tamamı indirim konusu yapılabilmekteydi. Ancak bu tarihten sonra yapılan bu tür araç alımlarında yüklenilen KDV'nin indirim yapılabilmesi söz konusu değildir. "Çok amaçlı araç" olarak tanınan Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter gibi araçlar, ister 1+1 ister 1+7 olsun, 21.07. 2005 tarihine kadar yük taşımak üzere imal edilmiş araç olarak sınıflandırılmıştı. Ancak, Gümrük Müsteşarlığı'nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile bu araçlardan şoför mahallinin arkasında koltuğu veya camı bulunanlar, 21.07.2005 tarihinden itibaren binek otomobili sınıfına dahil edilmiştir. O güne kadar geçerli olan uygulamaya göre, yolcu taşıma kapasitesi toplam taşıma kapasitesinin yarısından az olan araçlar yük taşımaya mahsus araç olarak değerlendiriliyor; yolcu taşıma kapasitesi toplam taşıma kapasitesinin yarısından fazla olanlar ise yolcu taşımaya mahsus araç olarak sınıflandırılıyordu. Ancak sözü edilen Tebliğle araçların sınıflandırılmasında bu kriter terk edilmiştir.Tebliğle belirlenen yeni kriterlere göre, hem yolcu hem de yük taşıyabilen araçlardan şoförün arkasında da koltuğu veya yanda camları olan araçlar binek otomobili sayılmaktadır. Hatta, sadece önde iki kişilik koltuğu (1+1) olsa dahi, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemeri veya emniyet kemeri montajı için tertibat ya da koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat bulunan, arka kısmı yolcu bölümündeki döşemeyle kaplı olan, arka kısmında da havalandırma, iç aydınlatma veya küllük bulunan, yolcu bölümü ile arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan araçlar da binek otomobili sınıfına dahil edilmiştir. 1

 

 

Motorlu taşıt araçlarının ilk iktisabında veya (kullanılmış binek otomobilleri hariç olmak üzere) kullanılmış olanların ticari faaliyet kapsamında tesliminde uygulanacak KDV oranı % 18'dir. Buna göre sıfır otomobiller ile kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın otobüs, midibüs, minibüs, kamyon, kamyonet, TIR gibi araçlar % 18 oranında vergilendirilmektedir. Kullanılmış binek otomobillerinde % 1 KDV oranı uygulanmaktadır. Binek otomobili ifadesi 87.03 gümrük tarife pozisyonundaki sedan veya steyşın vagon binek otomobilleri ile jeep, 4x4 arazi taşıtı, yarış arabası gibi araçları kapsamaktadır. "Kullanılmış" deyimi ise, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş yani plaka almış olan otomobilleri ifade etmektedir. Dolayısıyla kaç yaşında olursa olsun, yurt dışından ithal edilecek otomobiller ile gümrüğe terk edilmiş olan Türkiye'de plaka almamış (veya diplomatik ya da geçici plaka almış) araçlar kullanılmış sayılmayacak ve bunların ithalinde veya TASİŞ tarafından satışında % 18 oranında KDV uygulanacaktır.

 

 

3065 sayılı KDV Kanunu'nun 30/b maddesinde, "faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği" hükme bağlanmıştır.

 

 

Bu madde uyarınca, sadece faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan sürücü kursları, araç kiralama (rent a car) firmaları ve gerçek usulde vergiye tabi taksi işletmeleri, bu amaçla satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle yüklendikleri KDV'yi ilgili dönemde indirim konusu yapabilmektedirler. Bu tür işletmelerin de amaçları dışında (örneğin rent a car işletme sahibince kullanılmak üzere binek otomobili alınması gibi) satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle yüklendikleri KDV'yi indirim konusu yapmaları mümkün değildir.

 

 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan KDV mükelleflerinin, işletmelerinde kullanmak üzere olsa dahi satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle yüklendikleri KDV'yi indirmeleri mümkün değildir. Örneğin bir pazarlama şirketinin pazarlama faaliyetinde bulunan elemanlarının kullanması için satın aldığı binek otomobillerine ödediği KDV indirim konusu yapılamayacaktır. İndirimi mümkün olmayan bu KDV'nin doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkündür. Bu konudaki seçimlik hak tamamen mükellefe aittir.

 

 

Öte yandan, KDV Kanunu'nda binek otomobiller dışındaki diğer araçların KDV'sinin indirimini sınırlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, işletmelere ait veya aktife dahil bulunan binek otomobili dışındaki taşıtların alımında ödenen KDV, genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

 

 

87.04 gümrük tarife pozisyonundaki panelvan veya kamyonet olarak satın alınan araçlara ödenen KDV, alımın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak bu şekilde araç satın alındıktan sonra, arkaya koltuk eklenmek, cam açmak gibi tadilatlar yapılarak aracın 87.03 gümrük tarife pozisyonundaki binek otomobili veya (8+1) kişi taşımak üzere imal edilmiş araca dönüştürülmesi halinde, indirim konusu yapılan verginin Kanun'un 30/b maddesine göre düzeltilmesi gerekir. Düzeltme işlemi, daha önce indirim konusu yapılmış olan KDV'nin, dönüşümü yapılan aracın trafik siciline kayıt ve tescil ettirildiği dönem beyannamesinde hesaplanan KDV'ye ilave edilmek suretiyle yapılacağı tabiidir. Bu şekilde indirim hesaplarından çıkarılacak olan KDV'nin ise doğrudan gider veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle telafi edilmesi gerekir. Aynı husus 87.02 gümrük tarife pozisyonunda satın alınan minibüslerin, koltukları sökülmek suretiyle 87.03 tarife pozisyonuna giren araçlara dönüştürülmesi halinde de geçerlidir. Örneğin 10 koltuklu minibüs olarak satın alınıp KDV'si indirim konusu yapılmış olan aracın, bir sıra koltuğu sökülerek makam aracı haline getirilmesi, aracın binek otomobiline dönüştürülmesine neden olacağından, aracın bu şekilde trafiğe tescil ettirileceği dönemde indirilen KDV'nin düzeltilmesi gerekecektir.

 

 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter gibi (4+1) araçların 21.07.2005 tarihine kadar yük taşımak üzere imal edilmiş araç olarak sınıflandırıldığı, ancak Gümrük Müsteşarlığı'nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile bu araçların 21.7.2005 tarihinden itibaren binek otomobili sınıfına dahil edildiği belirtilmiştir.

 

 

Buna göre, Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter gibi (4+1) araçlar 21.07.2005 tarihinden itibaren binek otomobil sınıfına dahil edildiğinden, bu araçların alımında ödenen KDV, Kanun'un 30/b maddesine göre indirim konusu yapılamayacaktır.

 

 

Sonuç olarak, panelvan tipi hafif ticari araçlar (Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter) 8.Sıra No.lu Gümrük Genel Tebliği(Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile binek oto sınıfına dahil edildiğinden (87.03 gümrük tarife pozisyonu), 21.07.2005 tarihinden itibaren alış belgelerinde gösterilen KDV mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilmemelidir. 2

 

 

Yine 3065 sayılı KDV Kanununun 58. maddesinde "Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez." hükümlerine yer verilmiş olup, söz konusu maddenin mefhumu mualifinden indirim konusu yapılamayan KDV tutarının da Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından gider yazılabileceği açıktır. Dolayısı ile mükellef kurumun indirim konusu yaptığı KDV tutarı bir taraftan indirim hesaplarından çıkartılacak olup diğer taraftan da ilgili yıllar Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmalıdır.

 

3.MTV Açısından Değerlendirme

 

Vergi kanunlarında kıyas yasağı olmasının önemli sonuçlarından birisi de KDV Kanunu ile MTV Kanunu arasındaki tanımlamalarda kendini göstermektedir. MTV Kanununun kamyonet dediği araca ilişkin KDV Kanunu otomobil diyebilmektedir.

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, vergilendirme ölçüsünü 4 ayrı liste ile belirlemiştir. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. (I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtlarının vergilendirilmesi usulü (II) ve (IV) sayılı diğer tarifelere tabidir. Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter vb. araçlar MTV Kanunun (II) sayılı tarifesinin 4. Sırasında "kamyonetler" başlığı altında yer almaktadır. Karayolları Trafik Kanunundaki "kamyonet" tanım şöyledir: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir."

 

 

MTV Kanununun 14. maddesi, "bu kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez." Hükmünü içermektedir. Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin gider yazılıp yazılmama, diğer kriterleri dışlayan bir ölçüye bağlanmaktadır. Eğer bir araç MTV'si (I) sayılı tarifeden vergilendiriliyorsa bu aracın tanımı ne olursa olsun MTV'si gelir ve kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde gider olarak kabul edilemez. (II) sayılı tarifeden vergilendirilen araçların diğer yasal yükümlülükler yönünden tanımı ne olursa olsun bu araçlar için ödenen MTV gider olarak değerlendirilecektir. Sonuç olarak bu tipteki araçlar için ödenen MTV (II) sayılı listede yer aldıklarından dolayı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından matrahı belirlemede gider olarak yasal defterlere kaydedilmelidir.

 

4.Sonuç

 

Vergi mükelleflerinin çoğunluğunda iktisap ettikleri binek oto klasmanındaki panelvan tipi hafif ticari araçların (Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter) iktisabında yüklenilen KDV nin doğrudan söz konusu araçların fiziksel özellik ve kullanım şekillerine bakılmaksızın doğrudan binek oto olarak değerlendirmeyip indirim konusu yapıldığı piyasada sıkça rastlanılan bir durumdur.

 

Piyasada ticari faaliyette bulunan çoğu mükellefin aynı şeklide araçları çokça tercih ettiği, bu araçları binek oto kullanım şekil ve amacından farklı kullanmadıkları ve bu tarz araçları edinim sebebinin de esasen KDV indiriminden yaralanmak olduğu bilinmektedir. Söz konusu araçların şeklinin ve kullanım tarzının KDV'nin indirim konusunda mükelleflerin nasıl hareket edeceğine ilişkin açıklamalar Gümrük Mevzuatı ve Vergi Kanunlarında yer almaktadır. Bu mevzuata uymayan mükelleflerin çokluğu ve bu konunun tam olarak mükellefler ve Vergi Daireleri tarafından kavranamaması neticesinde birçok mükellef KDV tutarını bu tarzda olan araçların şekil ve kullanım tarzına dikkat etmeden doğrudan indirim konusu yapmaktadır. Bu da KDV açısından yüksek miktarda vergi kaybına yol açmaktadır. Bu doğrultuda mükelleflerin bu tarz araçları 21.07. 2005 tarihinden sonraki edinimlerinde doğrudan ticari araç kategorisine sokup, KDV' nin tamamının indirim konusu yapılması yanlış bir uygulama olacaktır. İlk öncelikle aldıkları ve envantere kaydettikleri bu tarz araçların Gümrük Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olup olmadığına bakmalı ve KDV indirimine ona göre karar vermelidirler.

 

21.07.2005 tarihinde yapılan yasal düzenleme bize göre de yapılması gereken doğru bir uygulama konumundadır. Çünkü mükellefler Panelvan tarzı araçları edinmekte, bu araçları ticari araç olarak kategorize edip, KDV tutarının indirim konusu yapmakta fakat bu araçları binek oto klasmanında yer alan araçlarla aynı şekilde kullanmaktadırlar. Bu da gerçekten işletmelerine binek oto alıp da aynı işleri bu araçlarla yapan, KDV tutarını da indirim konusu yapamayan mükellefler için adaletsizlik doğurmaktadır.

 

Kaynakça

-SMMM Hakan ATAKAN, "Binek Otomobil ve Panelvan Tipi Hafif Ticari Araçlarda KDV İndirimi", http://www.hakanatakan.com.tr/makalelerimiz/39-hakan-atakan/105-binek-otomobil-ve-panelvan-tipi-hafif-ticari-araclarda-kdv-indirimi.html, 21.01.2010

 

-54 sayılı KDV Genel Tebliği

-8 sayılı Gümrük Genel Tebliği

-3065 sayılı KDV Kanunu

-www.gib.gov.tr

-197 sayılı MTV Kanunu

-8 sayılı Gümrük Genel Tebliği Eki

----------o----------

  1. (1) SMMM  Hakan ATAKAN, "Binek Otomobil ve Panelvan Tipi Hafif Ticari Araçlarda KDV İndirimi",

 

http:⁄⁄www.hakanatakan.com.tr⁄makalelerimiz⁄39-hakan-atakan⁄105-binek-otomobil-ve-panelvan-tipi-hafif-ticari-araclarda-kdv-indirimi.html, 21.01.2010.

  1. (2) SMMM  Hakan ATAKAN, "Binek Otomobil ve Panelvan Tipi Hafif Ticari Araçlarda KDV İndirimi",

http:⁄⁄www.hakanatakan.com.tr⁄makalelerimiz⁄39-hakan-atakan⁄105-binek-otomobil-ve-panelvan-tipi-hafif-ticari-araclarda-kdv-indirimi.html, 21.01.2010.

 

E-Bültenimizi İnceleyin

x